2020
  1. Kozhukhov S.A., Ivanov R.S., Bugrova V.S., Verkhliutov V.M., Ushakov V.L. Functional asymmetry of local connections in V1 and its impact on orientation tuning. Procedia Computer Science. (2020). V. 169. P. 620-639. DOI: 10.1016/j.procs.2020.02.201.
  2. Martynova O.V., Tetereva A.O., Balaev V., Portnova G.V., Ushakov V., Ivanitsky A.M. Longitudinal changes of resting-state functional connectivity of amygdala following fear learning and extinction. International Journal of Psychophysiology. (2020). V. 149. P. 15-24. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2020.01.002.
  3. Tetereva A.O., Balaev V.V., Kartashov S.I., Ushakov V.L., Ivanitsky A.M., Martynova O.V. Asymmetry of amygdala resting-state functional connectivity in healthy human brain. Neuroreport. (2020). V. 31. N. 1. P. 17-21. DOI: 10.1097/WNR.0000000000001353.
 

© 2020, IHNA RAS