2019
  1. Verkhlyutov V.M., Balaev V.V., Ushakov V.L., Velichkovsky B.M. A novel methodology for simulation of eeg traveling waves on the folding surface of the human cerebral cortex. Studies in Computational Intelligence. (2019). V. 799. P. 51-63. DOI: 10.1007/978-3-030-01328-8_4.
 

© 2019, IHNA RAS